Natječaji

 Obavijest o rezultatu natječaja za oglašena radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), a u skladu s Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Pavla Markovca (KLASA: 602-03/19-01/01-01, URBROJ: 251-336-19-71 od 15. srpnja 2019.) Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, Trg žrtava fašizma 9, raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Nastavnika kontrabasa (m/ž) 1 izvršitelj/ica na NEodređeno puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi). Stupanje na rad odmah.
 2. Nastavnika VIOLE (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni). Stupanje na rad odmah.
 3. Nastavnika klavira (m/ž) izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni). Stupanje na rad odmah.
 4. Nastavnika saksofona (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno (zamjena). Stupanje na rad odmah.
 5. Magistar/ra muzike (m/ž) – rad u knjižnici 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme. Stupanje na rad odmah.

Uvjeti:

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispuniti i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),
 • dokaz o državljanstvu,
 • rodni list,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana (samo izabrani kandidati).

Molimo kandidate da u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Za kandidate koji se javljaju za popunu radnog mjesta pod brojem 1. i 5. Nastavnika kontrabasa i 5.Magistar muzike-rad u knjižnici na neodređeno puno radno vrijeme provodi se selekcijski postupak. Za radno mjesto pod brojem 5. potrebno je uz Muzičku akademiju završiti i diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (bibliotekarstvo).

 • razgovor s kandidatima
 • praktična provjera sposobnosti, motivacije i vještina, ogledni sat

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu sa svim potrebnim prilozima te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Po isteku roka za prijavu na natječaj, kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja pozivaju se na razgovor pred Povjerenstvom.

O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Glazbena škola Pavla Markovca, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Pavla Markovca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo na adresu škole: Glazbena škola Pavla Markovca, 10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9, s naznakom „Natječaj za radno mjesto“.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.glazbena-skola-pavla-markovca.hr/ Iznimno, obavijest o odabiru kandidata dostavlja se sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Pavla Markovca.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku.

U Zagrebu, 20.12.2021.


Kalendar događanja

keyboard_double_arrow_left keyboard_double_arrow_right

Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb | 2022.